Διαθέσιμα μαθήματα

Ez egy kóstoló tanfolyam, amelynek célja a megújuló energiával kapcsolatos korábbi ismeretekkel nem rendelkező emberek. A diákok megismerik a szélenergia-termelést; part menti és off-shore szélturbinák; a szélerőműparkok környezeti hatása és még sok más.

Il s'agit d'un cours d'initiation destiné aux personnes n'ayant aucune connaissance préalable des énergies renouvelables. Les étudiants apprendront la production d’électricité éolienne; éoliennes terrestres et offshore; l'impact environnemental des parcs éoliens et bien plus encore.

Δεν υπάρχουν προηγούμενες γνώσεις ανανεώσιμης ενέργειας. Οι μαθητές θα μάθουν για την παραγωγή αιολικής ηλεκτρικής ενέργειας. αιολικών στροβίλων επί ξηράς και ανοικτής θάλασσας. τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των αιολικών πάρκων και πολλά άλλα.

Este es un curso de prueba dirigido a personas sin conocimientos previos de energía renovable. Los estudiantes aprenderán sobre la generación de electricidad eólica; aerogeneradores en tierra y en alta mar; El impacto ambiental de los parques eólicos y mucho más.

This is a taster course aimed at people with no previous knowledge of renewable energy. The students will learn about wind electricity generation; on-shore and off-shore wind turbines; the environmental impact of wind farms and much more.

This course is aimed at people who already have a background in renewable energy and who are currently employed in the sector. The curriculum will include information on the construction of rotor blades, types of fibre/composite materials used and damage analysis. Health and Safety procedures will be identified. By the end of this course the students will understand how rotor blades operate and will be able to document, assess, and repair damage.